Режим роботи:

пн.-пт.    9:00 - 20:00
сб.    9:00 - 20:00
нд.    9:00 - 18:00

Наш адрес:

Київ, пр-т Академіка
Глушкова, 26
Ст. метро «Теремки»

Договір публічної оферти

про надання платних стоматологічних послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕНТ-СЕРВІС ПЛЮС», ЄДРПОУ 40458163, надалі “Медичний центр” Ліцензія МОЗ України від 09.06.2016 р. № 540; Протокол №2 Ліцензійної комісії МОЗ України від 19.01.2017р.(реєстраційне досьє від 26.12.2016р. №сп/3080) наказ МОЗ України від 07.03.2018 № 454 «Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики» реєстраційне досьє від 22.02.2018 № сп/615; реєстраційний атрибут документа МОЗ України 7146/0/14-20 від 18.11.2020р., в особі Директора Серватяк Олени Борисівни, що діє на підставі Статуту Товариства та Положення про Медичний центр ТОВ «ДЕНТ-СЕРВІС ПЛЮС», іменоване надалі “Виконавець”, керуючись статтею 633, статтею 641, статтею 644 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (пацієнтам), які звернулася до Виконавця з метою отримання медичних послуг, укласти цей Публічний договір про надання медичних послуг на нижченаведених умовах:

ВИЗНАЧЕННЯТА ТЕРМІНИ ДОГОВОРУ:

Публічний договір про надання платних стоматологічних послуг (далі по тексту – «Договір») є публічним і визначає умови та правила надання Виконавцем платних стоматологічних послуг та укладається на невизначений строк. Умови даного Договору є однаковими для всіх замовників (Пацієнтів).

Медичний центр – медичний заклад, що здійснює медичну практику на підставі ліцензії МОЗ України.

Пацієнт – фізична особа, якій безпосередньо надаються послуги Виконавцем відповідно до розміщеного Замовлення та за діючими на момент акцепту тарифами. Пацієнт/замовник може бути Замовником Послуг за наявності достатньої цивільної дієздатності відповідно до положень Цивільного Кодексу України з урахуванням Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

Оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті та/або в Медичному центрі на стенді «Куточок споживача» та на рецепції у адміністратора), адресована необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на умовах викладених в даному договорі.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття (згода) Пацієнтом з умовами Публічної оферти, в формі даного Договору.

Акцепт здійснюється, одним з наступних варіантів:

 • замовлення та/або оплати послуг Пацієнтом/замовником;
 • заповнення, підписання та передачею Пацієнтом Виконавцю письмової Анкети Пацієнта та/або Інформованої добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, примірник якої знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням Виконавця;
 • вчинення інших Підтверджуючих дій та засвідчує факт його укладення.

Стоматологічні послуги – комплекс консультативних, діагностичних, лікувальних, профілактичних та реабілітаційних заходів різного ступеню складності та призначення, які надаються Виконавцем за умовами цього Договору. Перелік послуг, їх вартість та інша інформація щодо них викладені на Сайті Виконавця та/або безпосередньо у місцях провадження господарської діяльності Виконавця за адресо: Київ, пр-т. Академіка Глушкова, 26.

Сайт Виконавцяhttps://dent-service.kiev.ua.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Даний Договір є договором публічної оферти (надалі іменується – Договір), який вважається укладеним між Медичним центром ТОВ «ДЕНТ-СЕРВІС ПЛЮС», з однієї сторони та Пацієнтом, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Правил обслуговування (розміщені в куточку споживача).

1.2. Виконавець за цим договором приймає на себе обов’язок надати платні стоматологічні послуги (далі – послуги) Пацієнту, а Пацієнт зобов’язується оплатити їх в порядку та на умовах цього Публічного Договору.

1.3. Стоматологічні послуги, що передбачені п. 1.2. Договору, надаються у Медичному центрі ТОВ «ДЕНТ-СЕРВІС ПЛЮС», згідно з графіком роботи Медичного центру за умови обов’язкового попереднього запису. Виконавець доводить до відома Пацієнта розклад роботи і зміни в нього за допомогою їх розміщення загальнодоступним для огляду способом в місці надання послуг та додатково розміщена вивіска на вході до Медичного центру.

1.4. Стоматологічні послуги надаються переважно штатним персоналом Виконавця, з використанням власного медичного обладнання та засобів і матеріалів, законодавчо дозволених до використання у стоматологічній практиці.

1.5. Обсяг надання та вид медичної послуги, які визначаються загальним станом здоров’я Пацієнта та технічними можливостями Виконавця, зазначаються у плані лікування та стоматологічній документації (медична картка пацієнта, форма добровільної інформованої згоди, анкета про стан здоров`я), що є власністю Виконавця та знаходяться у Медичному центрі.

1.6. Пацієнт поінформований, що Виконавець не бере участі в реалізації програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги.

1.7. Відповідно до ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020р. №530- ІХ, ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» №4004-ХІІ від 24.02.1994р. та «Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні» з метою запобіганню поширенню захворювання на COVID-19 обслуговування Пацієнтів здійснюється лише за попереднім записом, за відсутності ознак ГРВ в масці (медицинська, респіратор, виготовлена самостійно) та за відсутності підвищеної температури. В Медичному центрі здійснюється виміри температурних показчиків Пацієнта та у разі наявної підвищеної температури Пацієнту відмовляють в наданні медичної (стоматологічної) послуги.

1.8. Медичний центр допускає мінімальну кількість відвідувачів, а тому супроводжуючі особи за винятком законних представників неповнолітніх (малолітніх) осіб не допускатимуться до Медичного центру.

2. ПРАВА СТОРІН

2.1. Виконавець має право:

2.1.1. Відмовити Пацієнту в наданні послуг у випадку виявлення у Пацієнта під час обстеження патології, лікування якої не входить до зазначеного у Ліцензії Виконавця переліку дозволених видів спеціальностей;

2.1.2. Не надавати послуги без належного підтвердження Пацієнтом оплати медичних послуг, яке здійснюється у формі акцепту.

2.1.3. Відмовити у лікуванні Пацієнту, який перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або іншому хворобливому стані, має підвищену температуру тіла, що перешкоджають наданню якісних медичних послуг, а також у випадку запізнення Пацієнта на запланований прийом більше, ніж на 20 хвилин.

2.1.4. Припинити лікування Пацієнта, який без поважних причин(медичні показання) не виконує медичні приписи та/або рекомендації лікуючого лікаря в період лікування.

2.1.5. Припинити лікування Пацієнта в результаті вчинення ним або особами, що його супроводжують, інших порушень, які завдали істотної шкоди (чи загрожують) інтересам або майну Виконавця чи інших Пацієнтів, про що складається відповідний акт.

2.1.6. Відмовити Пацієнту у наданні послуги у разі відсутності попереднього запису та/або запізнення на прийом до лікаря ТА УТРИМАТИ 10% ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ.

2.1.7. У разі необхідності вносити зміни в порядок, час, терміни надання послуг (зокрема, змінюючи попередній запис на прийом). Про внесені зміни Виконавець повідомляє Пацієнта за допомогою телефонного дзвінка або шляхом направлення SMS повідомлення таке повідомлення здійснюється за добу до запланованого візиту.

2.2. Пацієнт має право:

2.2.1. Узгодити з Виконавцем всі передбачені основні та додаткові витрати на лікування, діагностику, реабілітаційні та інші процедури, шляхом складання письмового документа чи додатку до даного Договору.

2.2.2. Отримати у доступній формі повну та достовірну інформацію про: вартість стоматологічних послуг, стан свого здоров’я, перелік досліджень і лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, можливі ускладнення. У передбачених чинним законодавством України особливих випадках така інформація може бути обмежена Виконавцем.

2.2.3. Сплачувати за лікування повністю, наперед чи частинами, за умови узгодження з адміністрацією Виконавця.

2.2.4. Отримати попередній рахунок перед початком лікування, діагностики, консультацій, за винятком гострої або ургентної патології (після обстеження).

2.2.5. За медичними показами погодитися на застосування стосовно себе ризикованих, складних видів стоматологічних втручань, а також нових, науково обґрунтованих методів діагностики, профілактики, лікування та лікарських засобів, які ще недопущені МОЗ до загального застосування.

2.2.6. Відмовитися від подальшого лікування.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Надати стоматологічні послуги в обсязі, у строк та згідно з планом лікування, що міститься у стоматологічній картці Пацієнта.

3.1.2. Надати якісні та кваліфіковані стоматологічні послуги відповідно до вимог та стандартів (нормативів), які встановлені до методів діагностики, лікування та профілактики, що дозволені МОЗ на території України.

3.1.3. Належним чином інформувати Пацієнта про вартість, мету, терміни надання стоматологічних послуг, ефективність обраних методик, а також про можливі ризики та ускладнення під час та після їх застосування.

3.1.4. Дотримуватися абсолютної конфіденційності інформації про стан здоров’я, факт звернення до Медичного центру, види і результати стоматологічних обстежень та оглядів, поставлений діагноз і інші стоматологічні відомості Пацієнта.

3.1.6. Видавати Пацієнтові виписку з історії хвороби, передбачені чинним законодавством довідки та інші документи.

3.1.7. Надавати Пацієнтові медичну інформацію у межах і порядку, визначених чинним законодавством України.

3.2. Пацієнт зобов’язується:

3.2.1. Сплатити за надані Виконавцем стоматологічні послуги у повному обсязі та в узгоджений сторонами Договору строк.

3.2.2. Сплатити вартість лікування ускладнень основного захворювання або супутньої патології, виявленої під час обстеження та вартість додаткових послуг, які виникли після погодженої вартості.

3.2.3. Своєчасно здійснювати заплановані візити до лікуючого лікаря, сумлінно виконувати всі його приписи та рекомендації.

3.2.4. Сумлінно виконувати всі вимоги лікарняного режиму, внутрішнього розпорядку Медичного центру та інші вимоги, що забезпечують якісне та своєчасне надання стоматологічних послуг.

3.2.5. Надати правдиві біографічні та адресні дані, та інформацію про стан здоров’я для анамнезу.

3.2.6. Своєчасно з’являтися на всі призначені консиліуми, додаткові обстеження та огляди, у т. ч. комісійні та за участю фахівців провідних закладів охорони здоров’я.

3.2.7. Ознайомитися з інформацією розміщеною у “Куточку споживача” Медичного центру.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ТА СТРОКИ РОЗРАХУНКІВ, УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Вартість стоматологічних послуг, що надається за цим Договором визначається відповідно до обсягу виконаних робіт і затвердженого Виконавцем прейскуранту цін який діє на момент надання послуг.

4.2. Загальна сума цього Договору визначається із сумарної вартості всього обсягу наданих стоматологічних послуг шляхом складання сум, зазначених у виставлених Пацієнтові рахунках. У разі неможливості на момент підписання Договору скласти остаточний рахунок, сторони узгоджують попередній рахунок згідно з прейскурантом, а корегований остаточний рахунок надається Пацієнтові за три календарні дні до його закінчення надання послуг.

4.3. У випадку, коли підсумкова вартість всіх стоматологічних втручань (процедур) перевищить суму попереднього рахунку, то цю різницю Пацієнт повинен погасити не пізніше одного календарного дня до закінчення лікування чи інших процедур за отриманим рахунком.

4.4. Лікування за страховим полісом надається за умови попереднього укладання відповідного Договору зі страховою компанією.

4.5. Оплата послуг за Договором здійснюється Пацієнтом у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно з прейскурантом у день фактичного надання медичних послуг у готівковій або безготівковій формі.

4.6. Усі розрахунки за даним Договором здійснюються у національній грошовій одиниці України – гривні.

4.7. Кошти сплачені Пацієнтом за отримані послуги не підлягають поверненню, у разі належного виконання умов Договору Виконавцем.

4.8. Якщо, у процесі надання послуг виникає потреба в її корегуванні у бік збільшення чи зменшення обсягів чи методів лікування, діагностики, тощо, то відповідному корегуванню піддається і остаточна їх вартість. Про такі зміни Виконавець зобов’язаний завчасно, сповістити Пацієнта. При цьому Пацієнт має право відмовитися від додаткового лікування чи діагностики. Якщо Пацієнт не заперечує, то лікування продовжується відповідно до нових умов.

4.9. У разі односторонньої відмови Пацієнта від ще ненаданих стоматологічних послуг, або запізнення на прийом до лікаря більш як на 20 хв, нез’явлення на прийом без поважних причин та не повідомлення Медичного центру про перенесення візиту Пацієнту повертається внесена передоплата, за вирахуванням 10 % внесеної суми. Кошти повертаються протягом 3 (трьох) робочих днів від дати звернення за поверненням.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.

5.2. Виконавець несе відповідальність перед Пацієнтом за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків медичним персоналом, недотримання вимог, що висуваються до методів діагностики та лікування, дозволених на території України у відповідності до чинного законодавства України.

5.3. Виконавець не несе відповідальності без вини, а також за шкоду, заподіяну здоров’ю Пацієнта в результаті:

 • а) неявки чи несвоєчасної явки Пацієнта на заплановані візити чи контрольні стоматологічні огляди;
 • б) дострокове розірвання Договору з ініціативи Пацієнта;
 • в) неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Пацієнтом в анамнезі історії хвороби (анкеті) істотних відомостей про стан його здоров’я, у т. ч. наявність алергічних чи інших специфічних реакцій на стоматологічні препарати, індивідуальне їх несприйняття, атипову побудову органів чи їх систем, наявність захворювань, які становлять загрозу для оточуючих та медперсоналу;
 • г) недотримання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікаря та медперсоналу;
 • д) порушення Пацієнтом лікарняного режиму.

5.4. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і що перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.

5.5. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища); війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші протиправні дії; карантинні обмеженя; технологічні фактори (відсутність електроенергії, пошкодження апаратури, аварії, пожежі та т. і.); дії, бездіяльність або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, спрямовані на припинення або призупинення виконання дій за цим Договором, та перешкоджаючі нормальній діяльності Сторін, в тому числі, зміни в нормативній та законодавчій базі, яка регулює правовідносини Сторін цього Договору.

5.6. Сторона, яка не може виконувати свої договірні відносини внаслідок обставин, зазначених у п. 5.5. Договору повинна повідомити про це іншу сторону письмово, але не пізніше 10 календарних днів з дати їх виникнення, а також належним чином цей факт підтвердити.

5.7. Якщо форс-мажорні обставини тривають більш шести місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати Договір. При цьому жодна із Сторін не має права жадати від іншої сторони відшкодування можливих збитків.

5.8. За порушення строків розрахунку Пацієнт сплачує неустойку у розмірі 10 % від суми заборгованості за кожен день прострочення.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або законодавством України.

6.2. Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Пацієнтів шляхом його розміщення (оприлюднення) на сайті Виконавця https://dent-service.kiev.ua.

6.3. Строк дії цього Договору може бути достроково припинений:

 • за вимогою однієї із Сторін, письмово повідомивши іншу за 10 (десять) календарних днів;
 • за рішенням суду;
 • у випадку тривалості більше двох місяців- форс-мажорних обставин;
 • у випадку припинення/зупинення дії Ліцензії на медичну практику;
 • у випадку надання Пацієнтом Виконавцю недостовірної, неповної, неправдивої інформації про стан свого здоров’я.

7. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

7.1. Акцептом договору Пацієнт погоджується на передачу Виконавцю своїх персональних даних в обсязі, необхідному для виконання Договору. Пацієнтом надано згоду Виконавцю на обробку його персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” та інших нормативно-правових актів України, які стосуються захисту персональних даних, в базі персональних даних, власником якої є Виконавець.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця, в куточку споживача та у адміністратора та можуть направлятися у вигляді листів на адресу електронної пошти Пацієнта, зазначену в Анкеті Пацієнта.

8.2. Всі зміни та доповнення до даного Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

8.3. Пацієнти вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

8.4. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Пацієнтів.

8.5. Кожна із Сторін зобов’язана забезпечити сувору конфіденційність інформації, отриманої від іншої Сторони при укладенні та виконанні умов цього Договору. Передача зазначеної інформації Третім особам, її опублікування або розголошення будь-яким іншим способом може мати місце лише за письмовим погодженням обох Сторін, незалежно від причин і дати припинення Договору, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.6. Вся медична документація (медична картка, данні обстежень, висновки спеціалістів тощо), заведена на Пацієнта є власністю Виконавця і відповідно зберігається за адресою провадження діяльності.

9. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

9.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом перемовин між Сторонами. Усі суперечки щодо методів лікування, обстеження, медикаментів що призначаються, оплати, розкриття (надання) інформації вирішуються шляхом переговорів, проведення консиліумів, створенням комісій із запрошенням фахівців провідних закладів охорони здоров’я, погоджених Сторонами.

9.2. Досудове врегулювання спорів є обов’язковим для Сторін цього Договору.

9.3. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів протягом 30 (тридцяти) днів, спір підлягає розгляду за місцезнаходженням Відповідача.